Fuchsia Lame Napkin

Available Sizes:

Napkins, 84″ x 84″ Square, 120″ Round, 132″ Round


Fuchsia Lame Napkins